• PRIVACY VERKLARING

BESCHERMINGSBEWIND
NOORD-HOLLAND NOORD

(Hierna Beschermingsbewind NHN)

Voor BeschermingsbewindNHN is het voor een goede dienstverlening en als werkgever noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BeschermingsbewindNHN en vertellen wij u wat uw rechten zijn.
BeschermingsbewindNHN vindt de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van groot belang. Iedereen mag er dan ook op vertrouwen dat BeschermingsbewindNHN zijn gegevens met de nodige zorg verwerkt en beveiligt en zich bij haar dienstverlening houdt aan wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. U kunt daarbij denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en financiële of medische gegevens.
Wanneer uw persoonsgegevens door uzelf of door iemand anders met ons worden gedeeld, verwerken wij die gegevens. Met verwerken bedoelen we onder meer: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken van gegevens en het verstrekken van gegevens aan derde personen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening of relatie als werkgever.

Van wie verwerken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus onder andere persoonsgegevens van:
• klanten en hun vertegenwoordigers (o.a. familie en hulpverleners)
• mensen die interesse tonen in onze diensten
• mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
• werknemers en/of stagiairs.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Directie van BeschermingsbewindNHN. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt BeschermingsbewindNHN uw persoonsgegevens?
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, als wij daarvoor een wettelijke grondslag heb- ben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder meer:
• uw toestemming;
• het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; en
• het feit dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om een relatie met u te kunnen aangaan
• Als u klant bij ons wilt worden of nieuwe dienst wilt afnemen of als u als medewerker of stagiair bij ons wilt komen werken, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
• Om onze dienstverlening voor u goed uit te kunnen voeren en de relatie met u te onderhouden.
Voor een goede uitoefening van al onze (verplichte) taken voor onze klanten binnen de door ons aangeboden diensten of in de relatie met u als medewerker of stagiair is de verwerking, vastlegging en het delen van uw persoonsgegevens van belang.
BeschermingsbewindNHN verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de eerder genoemde doeleinden te kunnen bereiken. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor die doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe gaat BeschermingsbewindNHN met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen BeschermingsbewindNHN kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. Als daarvan sprake mocht zijn, verlenen wij die medewerking.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij met uw toestemming of tenzij die verstrekking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u of het nakomen van een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Hoe beveiliging wij uw gegevens?
BeschermingsbewindNHN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website en de systemen waar wij mee werken maken allemaal gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL-certificaat, om te kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens niet per ongeluk in verkeerde handen vallen.

Kunt u zien welke persoonsgegevens BeschermingsbewindNHN van u verwerkt?
Ja, u kunt altijd een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt.
Dit overzicht zullen we alleen aan u verstrekken als deze is aangevraagd bij uw contactpersoon binnen onze organisatie bij wie u en uw gegevens bekend zijn en zullen ook alleen worden verstuurd
aan de bij ons bekende contactgegevens zoals van u geregistreerd. Vermeld bij uw verzoek dan ook altijd uw volledige naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
Ongebruikelijke verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen wij afwijzen.

Hebben wij van u nog geen eerder geregistreerd mail- of postadres dan vragen wij u zich eerst te identificeren, zodat wij kunnen controleren of wij eventuele informatie wel aan de juiste persoon delen. Wij verzoeken u dan ook om naast de eerder genoemde gegevens ook een kopie van uw legitimatie bij te voegen. De kopie van uw legitimatie zal moeten zijn voorzien van een watermerk, dit kan via de app KopieID van de overheid. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u bij uw contactpersoon een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Voor algemene vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BeschermingsbewindNHN kunt u ons mailen of een brief sturen aan:

BeschermingsbewindNHN
T.a.v. administratie
Postbus 3065 1801 GB Alkmaar
of
administratie@beschermingsbewindnhn.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en wij komen er onverhoopt niet met u uit, dan willen wij u erop wijzen dat u op grond van de AVG het recht heeft om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om uw klacht aan hen voor te leggen.
Over deze privacy verklaring BeschermingsbewindNHN kan deze privacyverklaring ten alle tijden wijzigen. De laatste versie van onze Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website
www.beschermingsbewindnhn.nl.

Mei 2018

© Copyright - Beschermingsbewind Noord-Holland Noord - Website: JoStudio