• KLACHTENREGELING

BESCHERMINGSBEWIND
NOORD-HOLLAND NOORD

(Hierna Beschermingsbewind NHN)

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

BeschermingsbewindNHN
De organisatie waar de client onder bewind staat en voor wie de bewindvoerder werkzaam is.

Directie
Degene die belast is met de dagelijkse leiding van BeschermingsbewindNHN.

Beschermingsbewindvoerder
Professionele bewindvoerder.

Klager
De klant c.q. wettelijke vertegenwoordiger of erfgenamen.

Klacht
Een schriftelijke en uitdrukkelijke klacht bij BeschermingsbewindNHN indiende uiting van onvrede over de dienstverlening van de bewindvoerder.

Artikel 2
Deze regeling geldt uitsluitend voor de klanten van BeschermingsbewindNHN.
Tot het indienen van een bezwaar of klacht zijn bevoegd:
a. De klant c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger
b. Voormalige klanten c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger, mits de klacht wordt ingediend binnen een termijn van 3 maanden na het beëindigen van het bewind / mentorschap.
c. Erfgenamen van een klant binnen een termijn van 3 maanden na het overlijden.

Artikel 3
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet tenminste bevatten:
• Naam, adres en BSN-nummer van de klant
• Contactgegevens van de klant c.q.wettelijk vertegenwoordiger of erfgenaam
• Datum van indienen klacht
• Een duidelijke omschrijving van de klacht
• Vermelding van de bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht

De klacht dient gestuurd te worden aan:
Beschermingsbewind Noord Holland Noord
afd. Klachtenbehandeling
Postbus 3065
1801GB Alkmaar

Artikel 4
Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk behandeld worden door de bewindvoerder en dient uiterlijk binnen zes weken te worden afgehandeld. De bewindvoerder tracht de klacht telefonisch of schriftelijk in overleg met de klant op te lossen. De uitkomst dient door de bewindvoerder schriftelijk of per e-mail te worden medegedeeld aan de klager.
Een kopie hiervan dient naar de directie te worden gestuurd.
Als de bewindvoerder en de klant gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, zal de bewindvoerder de klacht ter behandeling overdragen aan de directie.
De directie, of een namens de directie speciaal aangewezen medewerker stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de klant en tracht de klacht alsnog door bemiddeling op te lossen. Ook deze uitkomst zal schriftelijk aan de klant worden medegedeeld.
Indien de klager de uitkomst niet ziet als een oplossing heeft deze de mogelijkheid de klacht vervolgens voor te leggen aan de aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:
• de klant zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
• de klacht anoniem is
• het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 6
Alle bezwaren en klachten van klanten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de klant worden gevraagd.

Artikel 7
De directie archiveert de afgehandelde klachten.

Artikel 8
Deze regeling treedt in werking op 01-05-2019 en geldt voor onbepaalde tijd.

© Copyright - Beschermingsbewind Noord-Holland Noord - Website: JoStudio